Hållbarhet2019-02-07T15:17:21+01:00

Hållbarhet

Det allmänna begreppet hållbar utveckling betyder att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Nätverkets definition av hållbarhet

Vad menar vi med hållbarhet?
Samverkan i branschen är en del av arbetet för en bibehållen och långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i ett växande Umeå.

Vi som medlemmar i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

Hållbarhet för oss är: Den ekologiska hållbarheten utgår från en byggnads totala miljöpåverkan under hela livscykeln – därför arbetar vi med att minska varje byggnads miljö, klimat- och energipåverkan genom ökad kunskap och genomtänkta val.

Den sociala hållbarheten utgår från människans livsmiljö och möjlighet till god hälsa, trygghet och livskvalitet i och omkring sitt boende – därför arbetar vi med delaktighet och samverkan för att tillsammans utveckla och bygga bättre för Umeås invånare.

Den ekonomiska hållbarheten utgår från livscykelperspektivet där branschens möjlighet att långsiktigt utveckla sin affär ska samspela med att Umeå som stad ska ha tillräckligt med lokaler och bostäder för att möta en ökande efterfrågan. Utmaningen för alla aktörer är att lyfta blicken, så att värde skapas på såväl kort som lång sikt.

DEFINITION – beslutad av styrgruppen 2015-04-24

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Globala mål

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Ingen fattigdom Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

Ingen hunger Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Hälsa och välbefinnande Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar.

God utbildning för alla Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Jämställdhet Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Rent vatten och sanitet Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Hållbar energi för alla Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Minskad ojämlikhet Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Hållbara städer och samhällen Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Bekämpa klimatförändringen Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Hav och marina resurser Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Ekosystem och biologisk mångfald Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Fredliga och inkluderande samhällen Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Genomförande och globalt partnerskap Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.