Om oss2024-01-04T15:48:38+01:00

Om oss

Vi som medlemmar i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

Ända sedan starten 2008/2009 har energianvändningen, i kombination med det kalla klimatet,  varit en viktig fråga för oss i norra Europa. Eftersom bostads- och servicesektorn står idag för nästan 40 % av Sveriges energianvändning är det fortfarande en viktig fråga. Minska energianvändningen, effektivisera och öka andelen förnybar energi är de tre strategier som finns för en hållbar energianvändning. För att klara det krävs samverkan och en helhetssyn. Utvecklingen är tydlig; från fokus på den enskilda fastigheten till att sätta in fastigheten i en helhet – kvarter, stadsdel, stad, region – ett samhällsbyggande. Helhetssynen ger oss förståelsen för hur allt hänger ihop från planering och infrastruktur till livskvalitet och boende – utmaningar som är bredare än bara energifrågan. Det i sin tur innebär att varje enskild aktör, i det privata likväl som i det offentliga, har ett ansvar att vara en proaktiv utvecklingsaktör i att bygga det framtida hållbara samhället.

Kedjan – helheten

Byggbranschen är traditionell och de olika länkarna i byggkedjan arbetar ofta med att optimera sina egna processer. Syftet är att medlemmarna ska förstå att resultatet är beroende av samspelet mellan länkarna. Genom representation från och dialog mellan länkarna kommer samarbetet i branschen att öka och  medlemmarna får bättre effekt av sina insatser. Forskningen är entydig; investera tid i relationer och dela kompetenser är framgångsfaktorer för strategiska nätverk.

Klicka på cirklarna för att se vilka medlemmarna är.

Klicka på cirklarna för att se vilka medlemmarna är.
Planering Projektering Byggande Förvaltning Regelverk Utbildning Marknad

Planering

Projektering

Byggande

Förvaltning

Regelverk

 

Utbildning

Marknad

Drivkrafter

Förutom Nätverkets vision är energidirektivet som beslutades i EU den 23 april 2010 en stor drivkraft. Om alla byggnader ska vara så kallade nollenergihus — är nyckeln till framgång att börja samverka. Nätverket består av företag och organisationer i hela bygg- och förvaltningskedjan som tillsammans ska bygga upp kunskap i byggbranschen om hållbart byggande.

Skapa marknad

Det handlar också om att skapa en marknad för hållbara hus, bidra till en snabbare omställning till ny teknik och skapa handling i bygg- och förvaltningskedjans alla länkar – från planering hos till exempel kommunen och byggfasen hos entreprenörerna till marknaden, det vill säga framtidens husköpare och hyresgäster. Detta ska Nätverket göra genom verktygen utbildning, utvärdering och kommunikation.

Ladda ner Nätverkets informationsbroschyr

Historik – milstolpar

Iskub EU's ministermöte i Umeå

Iskub EU’s ministermöte i Umeå

2009

 • Formell start av Nätverket, februari 2009
 • Hållbara Ålidhem invigs – första delen*
 • Seminarium om Energiledning leder bl.a till att mindre nätverk bildas med fokus på energiledning/-frågor (Akademiska Hus, Landstinget och Umeå kommun, Fastighet)
 • EU’s ministermöte i Umeå (Nätverket var en av de goda exempel som visades, bl.a iskuben)

2010

 • Deltagande på EU’s ministermöte i Umeå
 • Medverkan på första Nolia Fastighet, 2010 (då Nolia Bygg)
 • Finansiering från Energimyndighetens LÅGAN-projekt för perioden 2011-2012
 • Workshop om detaljplanen för Ön

2011

 • Uppstart bankmöte ang grön värdering av fastigheter
 • Storforum med undertecknande av visionen för hållbar nyproduktion på Sandåkern
 • Samarbete med nätverk i Östersund och Luleå kring hållbart byggande
 • Sustainable Building Conference 11 i Helsingfors

2012

 • Studieresa för Nätverkets medlemmar till Tyskland/Österrike
 • Slutkonferens Trästad 2012
 • Slutrapport för Cerbof-projektet; Energieffektivt byggande i kallt klimat. Utvärdering av lågenergihus i Umeå regionen.
 • Konferensen Europes Most Advanced Wooden Architectur, 2 dagar
 • Energivision Norr genomförs i Örnsköldsvik
 • Vinterträdgården på Hållbara Ålidhem invigs

2013

 • Umeå universitet engageras mer i Nätverket
 • Workshop om Renoveringscentrum, 2013. Sex institutioner från Umeå universitet samt Landstinget och Fastighet medverkade. Arbetsgrupp bildades på UmU för Renoveringscentrum med de sex institutionerna
 • LÅGAN-projekt för 2013-2014 kopplat till erfarenhetsutbyte med andra regionala noder (Energimyndigheten, BI)
 • Rapport ang utveckling av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå, 2009-2012

2014

 • Västerbottens läns Landsting blir medlem i Nätverket
 • Samverkan för ett hållbart samhällsbyggande (Sveriges Byggindustrier och Umeå universitet), jan 2014
 • Bankmöten ang hållbar värdering av fastigheter
 • Uppstart egna möten i förvaltningslänken, feb 2014. tema: Energiuppföljning
 • Antologin ”Hållbara hus i kallt klimat”, på initiativ av NCC och Peab, 2014
 • Samarbete Forum för hållbara fastigheter, Stockholms Stad
 • Invigning av Hedlunda förskola – passivhus/giftfri, Reggio Emilia- och genusperspektiv på verksamheten
 • Studieresa för Nätverkets medlemmar till Stockholm

2015

 • Komin (Kompetenscentrum för innemiljö och hälsa) och Nätverket startar ett samtal om innemiljö mellan praktiker och teoretiker via frukostmöten och det blir en succé (25-60 deltagare)
 • Nätverket deltar i +Project, ett EU-projektet, som syftar att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland
 • Vegaskolan i Vännäs invigs – världens nordligaste certifierade passivhus
 • Workshop Gröna Parkeringstal i Umeå

2016

 • 5 nationella medlemmar i Nätverket tar initiativ till Tomtebo strand (f.d Nydala Sjöstad) – en hållbar stadsdel
  Umeå blir nordlig nod för Sweden Green Building Council
 • Nätverket instiftar 2 pris – ”individuell prestation” och ”bästa projekt” inom hållbart byggande och förvaltande
 • 40-talet handledare utbildas i Umeå i energieffektivt byggande via ”Energibyggare”
 • Sthlm Stad (Forum för hållbara fastigheter Johanna Wikander) presenterar handlingsplanen till 2030
 • Studieresa till Vasa för att starta samarbete och lära kring deras Energikluster
 • LÅGAN-projekt för 2016-2018 kopplat till erfarenhetsutbyte med andra regionala noder (Energimyndigheten, BI)

2017

 • Umeå kommun beslutar att ska delta med Tomtebo strand i Citylab under 2017 (Citylab är Sweden Green Building Councils metodik för hållbar stadsutveckling)
 • Akademiska Hus beslutar att genomföra en ”light” version av Citylab kopplat till Liljansberget
 • 10 medlemmar i Nätverket (NCC, Skanska, Peab, HSB, Riksbyggen, Slättö, Rikshem, VAKIN, Umeå Energi och UPAB) samverkar fr.o.m ht 2017 med Umeå kommun för att utveckla Tomtebo strand till en hållbar stadsdel
 • Kunskapsöverföring av Citylab påbörjas gentemot övriga medlemmar i Nätverket (tematiska frukostmöten)

Samverkan

Em eum faccum nihillo renihic te es untiae quamet volenim dolecat facitat quature ventum latem que imus, odio. Qui del ma venimus quibus exces ut ex evelibus dissit volecus et alitaqui sinctem. Voluptam, int. Digniet magnit offictibus sim exceaquis quia nulparu ptatquunt moloreprae cum earibus cipiend elitata spedia sant mo dolorae puditate corrum iderumet aut quunt quodicto explit.

Vad gör vi

Em eum faccum nihillo renihic te es untiae quamet volenim dolecat facitat quature ventum latem que imus, odio. Qui del ma venimus quibus exces ut ex evelibus dissit volecus et alitaqui sinctem. Voluptam, int. Digniet magnit offictibus sim exceaquis quia nulparu ptatquunt moloreprae cum earibus cipiend elitata spedia sant mo dolorae puditate corrum iderumet aut quunt quodicto explit.

Historik

Em eum faccum nihillo renihic te es untiae quamet volenim dolecat facitat quature ventum latem que imus, odio. Qui del ma venimus quibus exces ut ex evelibus dissit volecus et alitaqui sinctem. Voluptam, int. Digniet magnit offictibus sim exceaquis quia nulparu ptatquunt moloreprae cum earibus cipiend elitata spedia sant mo dolorae puditate corrum iderumet aut quunt quodicto explit.