torsdag 22 augusti 2019

Nätverkets vision och vår definition av hållbarhet

Vision

"År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat"

Vad menar vi med hållbarhet?

Samverkan i branschen är en del av arbetet för en bibehållen och långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i ett växande Umeå.

Vi som medlemmar i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

Hållbarhet för oss är: Den ekologiska hållbarheten utgår från en byggnads totala miljöpåverkan under hela livscykeln – därför arbetar vi med att minska varje byggnads miljö, klimat- och energipåverkan genom ökad kunskap och genomtänkta val.

Den sociala hållbarheten utgår från människans livsmiljö och möjlighet till god hälsa, trygghet och livskvalitet i och omkring sitt boende – därför arbetar vi med delaktighet och samverkan för att tillsammans utveckla och bygga bättre för Umeås invånare.

Den ekonomiska hållbarheten utgår från livscykelperspektivet där branschens möjlighet att långsiktigt utveckla sin affär ska samspela med att Umeå som stad ska ha tillräckligt med lokaler och bostäder för att möta en ökande efterfrågan. Utmaningen för alla aktörer är att lyfta blicken, så att värde skapas på såväl kort som lång sikt.

DEFINITION – beslutad av styrgruppen 2015-04-24

Nätverkets syfte och mål

Nätverkets styrka är att alla länkar samarbetar för att nå visionen. Det är ett effektivt sätt att nå resultat. Tillsammans har medlemmarna enats om följande mål:

• Skapa en marknad för hållbart byggande och förvaltande. • Skapa handling i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan. • Bidra till en snabbare omställning till ny teknik i bygg- och förvaltningskedjan.

Skapa handling! Det viktigaste för nätverket är att tillsammans öka kunskapen om hållbart byggande och förvaltande i det kalla klimatet. Detta ska ske genom gränsöverskridande pilotprojekt, utbildningar, forskning och utvärderingsprojekt, seminarier och informationsinsatser. Det ska i sin tur skapa handling! I smått som stort. Nätverkets huvudsakliga verksamhetsområden är utvärdering, utbildning och kommunikation.- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -