torsdag 22 augusti 2019

Lämna synpunkter på kommunens byggordningar!

Nu ställer Byggnadsnämnden ut byggnadsordningar för centrumfyrkanten, Öst på stan och Väst på stan på samråd. Byggnadsordningarna ska ge underlag för kommunens tillämpning av plan- och bygglagen.

Byggnadsordningar ska bidra till en gemensam syn på hur arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i stadsdelarnas fortsatta utveckling. I dolumenten pekas också särskilt värdefulla hus och bebyggelseområden ut.

Fram till den 16 september kan du lämna dina synpunkter.

Läs mer här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -