torsdag 22 augusti 2019

Delrapport färdig för projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat

En delrapport har under våren tagits fram för projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat. Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och marknadsaktörer i Umeåregionen.

I projektet har fyra enfamiljshus samt två flerbostadshus uppförts, alla i syfte av att vara lågenergihus. I två av husen har utbildning med hantverkare och arbetsledning genomförts inom projektets regi med fokus på fukt och andra nyckelfaktorer. I byggnaderna pågår ett omfattande mätprogram för utvärdering av fuktnivå på olika djup i klimatskärmen, energianvändning för värme, tappvarmvatten och verksamhetsenergi.

Intentionen med utvärderingsprojektet är förutom att verifiera funktioner och energiprestanda även att främja en kvalitetssäkring av byggprocessen vid uppförandet av energieffektiva hus samt fungera som riktningsgivare och inspiration för framtida satsningar på energieffektivt byggande i kallt klimat.

Delrapporten ger en översiktlig nulägesbeskrivning av mätresultaten i respektive hus. Projekterat energibehov och antagna indata som använts vid energiberäkningar jämförs med uppmätt energianvändning i respektive hus.

Här kan du läsa hela rapporten.

Mer information om projektet finns också på kommunens hemsida.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -