måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-08-22
  Delrapport färdig för projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat
  En delrapport har under våren tagits fram för projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat. Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och marknadsaktörer i Umeåregionen.

  I projektet har fyra enfamiljshus samt två flerbostadshus uppförts, alla i syfte av att vara lågenergihus. I två av husen har utbildning med hantverkare och arbetsledning genomförts inom projektets regi med fokus på fukt och andra nyckelfaktorer. I byggnaderna pågår ett omfattande mätprogram för utvärdering av fuktnivå på olika djup i klimatskärmen, energianvändning för värme, tappvarmvatten och verksamhetsenergi.

  Intentionen med utvärderingsprojektet är förutom att verifiera funktioner och energiprestanda även att främja en kvalitetssäkring av byggprocessen vid uppförandet av energieffektiva hus samt fungera som riktningsgivare och inspiration för framtida satsningar på energieffektivt byggande i kallt klimat.

  Delrapporten ger en översiktlig nulägesbeskrivning av mätresultaten i respektive hus. Projekterat energibehov och antagna indata som använts vid energiberäkningar jämförs med uppmätt energianvändning i respektive hus.

  Här kan du läsa hela rapporten.

  Mer information om projektet finns också på kommunens hemsida.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-08-15
  Seminarium om praktisk hantering av nya energikrav
  Svensk Energiutbildning håller under hösten tre BBR-dagar till följd av de nya regler som infördes för ändring av byggnad och ombyggnad vid årsskiftet och som kommer att tillämpas fullt ut från och med nästa år. De nya reglerna innebär att arbetet med energieffektiva lösningar kommer att bli än mer viktigt, även vid ombyggnad.

  Under dagen gås energirelaterade frågor i regelverket igenom och förklaras. Hur de nya reglerna hanteras i bygglovsprocessen tas också upp liksom hur de hårdare kraven påverkar valet av konstruktions- och tekniklösningar. Avslutningsvis diskuteras hur byggnadens energibehov beräknas och verifieras genom mätning.

  Tid och plats: 4 oktober Göteborg, - 5 oktober Malmö, 9 oktober Stockholm

  Läs mer


  Läs hela artikeln »

 • 2012-08-01
  Sweden Green Building Council släpper höstens kurser!
  Som ansvarig för hanteringen av de två vanligaste certifieringssystemen på den svenska marknaden, Miljöbyggnad och GreenBuilding, och drivande i arbetet med att anpassa BREEAM och LEED till svenska förhållanden kan Sweden Green Building Council (SGBC) erbjuda dig kompletta och uppdaterade utbildningar i miljöcertifieringssystem.

  SGBC erbjuder dels en allmän grundkurs (A-kurs) i samtliga fyra certifieringssystem, dels certifieringsförberedande baskurser i Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och BREEAM samt certifieringskurser i Miljöbyggnad. Även en assessorsutbildning i BREEAM finns tillgänglig.

  För företag och kommuner erbjuds också skräddarsydda utbildningar efter behov.  

  Mer om utbildningarna och information om samtliga utbildningstillfällen hittar du påwww.sgbc.se

  Kurser i miljöcertifiering blir snabbt fullbokade — så boka din utbildning redan nu!


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -